2 percentá 2019

Ako možete vidieť aj na tejto stránke náš rodinný team je oddaný motoršportu a jeho rozvoju už dlhé roky, no keďže je to jeden z najnákladnejších športov je v dnešnej dobe ťažké v ňom zotrvávať a udržať progres, vďaka našim výsledkom a obľúbenosti sa nám podarilo rokmi získať niekoľkých sponzorov teamu no i tak nás zotrvanie v Majstrovstvách SR stojí nemálo prostriedkov a keďže chceme v najbližších rokoch ďalej rásť a postupne kúpiť i silnejšiu techniku a vytvárať v rámci akadémie možnosti pre nádejných jazdcov začať s týmto krásnym športom obraciame sa s prosbou o podporu i na Vás,  aj vy môžete pomôcť nášmu teamu a taktiež rozvoju krúžku motoršportu ktorý funguje v spolupráci so strednou dopravnou školou vo Zvolene poukázaním 2% nášmu združeniu a pomôcť nám tak pritiahnuť mladých jazdcov k tomuto športu a ukázať im, že ak chcú naozaj pretekať je na to legálna a bezpečnejšia možnosť ako riskovať v bežnej premávke
 
 
Poukázať 2% z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov: 
 
Názov organizácie: Matuška Motoršport
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 50001469
Sídlo organizácie: Pribinova 543/1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
Okres: Zvolen
Číslo účtu: SK15 1111 000 000 136 9292 001
SWIFT KOD: UNCRSKBX
Banka: Unicreditbank
 
Pre poukázanie dvoch percent z daní pre Matuška Motoršport budete potrebovať formulár: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane  a taktiež tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
 
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane 
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
1.5.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Postup krokov na poukázanie 2%  pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  2%  z dane nám môžete poukázať ak nemáte nedoplatok na dani.

1. Do 15.02.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Stiahnite si formulár Potvrdenie o zaplateni dane a požiadajte svojho zamestnávateľa aj o jeho vyplnenie a potvrdenie alebo si vypýtajte od zamestnávateľa vyplnený formulár

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

4. Stiahnite si formulár vyhláseni a poskytnutí 2% z dane a vypiste prosim tieto udaje

Názov organizácie: Matuška Motoršport
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 50001469
Sídlo organizácie: Pribinova 543/1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
Okres: Zvolen
Číslo účtu: SK15 1111 000 000 136 9292 001
SWIFT KOD: UNCRSKBX
Banka: Unicreditbank
 


SID: – nemáme, nevypisuje sa. Vyplňte zvyšné údaje kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% z dane (sumu, ktorú chcete poukázať – z potvrdenia o zaplatení dane) resp. podľa pokynov

5. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

6. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte osobne alebo poštou najneskôr do 1.5.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zistenie daňovej príslušnosti nájdete tu: kde mám daňový úrad / link

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol Vaše 2% v prospech združenia Matuška Motoršport

Poznámky:
– Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
– IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava
– Naše združenie nemá SID, preto je táto kolonka prázdna – nechajte prázdne

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 
 

1. Vypočítajte si:
 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Názov organizácie: Matuška Motoršport

Právna forma: Občianske združenie  IČO: 50001469 Sídlo organizácie: Pribinova 543/1 

Mesto: Zvolen PSČ: 96001 Okres: Zvolen

Číslo účtu: SK15 1111 000 000 136 9292 001

SWIFT KOD: UNCRSKBX

Banka: Unicreditbank SID: – nemáme, nevypisuje sa

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa miesta Vášho bysliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech združenia Matuška Motoršport.

Poznámky:
– Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane.
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
-  Ak poukazujete  2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
– Naše združenie nemá SID, preto je táto kolonka prázdna – nechajte prázdne

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2018:

 
 

1. Prijímateľom je občianske združenie Matuška Motoršport. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby– Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov organizácie: Matuška Motoršport
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 50001469
Sídlo organizácie: Pribinova 543/1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
Okres: Zvolen
Číslo účtu: SK15 1111 000 000 136 9292 001
SWIFT KOD: UNCRSKBX
Banka: Unicreditbank


SID: – nemáme, nevypisuje sa

5. Aby ste nám uľahčili identifikáciu zaslaných 1%/2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho sídla /link a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Matuška Motoršport.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu

 Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Naše združenie nemá SID, preto je táto kolonka prázdna – nechajte prázdne

Viac informácií a potrebné dokumenty na podanie 2% nájdete na tejto stránke: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=23192
 
ĎAKUJEME!
 
fnc